Drodzy Użytkownicy Otwarte24.pl,

chcemy Was poinformować, że podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności naszego serwisu z powodów biznesowych z dniem 30 czerwca 2017. Zamknięcie kont Użytkowników nastąpi zgodnie z pkt 32 i 34 Regulaminu. Równocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniami pkt 34 Regulaminu, serwis nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez Użytkowników serwisu). Dlatego już teraz, zachęcamy do pobrania wszystkich danych, które umieścili państwo w serwisie Otwarte24.pl Po 30 czerwca 2017 r. serwis przestanie funkcjonować.

Serdecznie dziękujemy za korzystanie z naszej witryny i zachęcamy do korzystania z innych usług Grupy Wirtualna Polska.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Otwarte24.pl

Regulamin korzystania z serwisu otwarte24.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu otwarte24.pl Grupa Wirtualna Polska S.A. siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

Administrator serwisu otwarte24.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu otwarte24.pl, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie formy korzystania z Serwisu, w szczególności zakładanie sklepu internetowego, zamieszczanie towarów na sprzedaż, kupno towarów i inne formy kontaktowania się z innymi użytkownikami są zastrzeżone dla użytkowników pełnoletnich. W przypadku określonych usług serwisu otwarte24.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo w przyszłości do wprowadzenia odmiennych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku przeglądania określonych treści np. treści mających charakter erotyczny.
 2. 2. serwis otwarte24.pl (Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie otwarte24.pl, składających się na serwis otwarte24.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.otwarte24.pl/, umożliwiający między innymi zakładanie sklepów internetowych, przeglądanie informacji o towarach umieszczonych w tych sklepach w celu, między innymi, udostępnienia ich innym użytkownikom.
 3. 3. sklep internetowy (sklep) – zarejestrowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym Regulaminie subdomena, w ramach domeny otwarte24.pl. Utworzenie sklepu możliwe jest dopiero po aktywacji konta. W ramach sklepu użytkownik może umieszczać towary przeznaczone na sprzedaż.
 4. 4. towary – przedmioty umieszczone przez użytkownika w sklepie w ramach serwisu otwarte24.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może wystawić na sprzedaż dowolną ilość towarów. Możliwe jest umieszczenie jedynie tych towarów, którymi obrót dopuszczają obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. 5. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.otwarte24.pl/ w części poświęconej funkcjonalności Serwisu).
 6. 6. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis otware24.pl i na których - w ramach serwisu otwarte24.pl – zakładane są sklepy internetowe oraz zapisywane są wszelkie treści umieszczone w serwisie.
 7. 7. konto – założone przez użytkownika serwisu otwarte24.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalności, jakie daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Grupa Wirtualna Polska w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu otwarte24.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i założenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła. Hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto lub w inny sposób określony w części serwisu otwarte24.pl poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi” (w tym przy wykorzystaniu mechanizmu przewidzianego dla przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła). Możliwe jest założenie konta firmowego lub prywatnego. Po uprzednim zalogowaniu się na konto użytkownik może zmienić typ konta z konta firmowego na konto prywatne i odwrotnie poprzez zaznaczenie właściwej opcji. W przypadku założenia konta firmowego konieczne jest podanie danych obowiązkowych dla konta prywatnego oraz dodatkowo nazwy firmy, numeru NIP oraz numeru REGON.
 8. 8. profil użytkownika – miejsce w serwisie otwarte24.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu otwarte24.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu otwarte24.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu otwarte24.pl umożliwiającego m.in. zakładanie sklepów internetowych, sprzedaż towarów w ramach danego sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie otwarte24.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu otwarte24.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie otwarte24.pl jest posiadanie adresu e-mail.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Sklepy internetowe założone w ramach Serwisu oraz zamieszczone w nich towary nie stanowią treści pochodzących od Grupa Wirtualna Polska i nie mogą być traktowane jako oferta jakichkolwiek usług lub produktów pochodzących od Grupa Wirtualna Polska.

5. Wszelkie prawa do serwisu otwarte24.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.

6. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu otwarte24.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

 1. a. przeglądać Serwis, w tym oferty sklepów umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
 2. b. zakładać w ramach Serwisu sklepy internetowe,
 3. c. zamieszczać w Serwisie pliki obrazujące m.in. zamieszczone przez użytkownika towary,
 4. d. zamieszczać dane dotyczące sklepu oraz wystawionego w nim towaru zgodnie z funkcjonalnością serwisu otwarte24.pl,
 5. e. dołączyć oferowane przez siebie towary do porównywarki cenowej Radar.pl. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej usługi jest posiadanie konta firmowego,
 6. f. zamieszczać w zakładce „Promocja” (SEO) słowa kluczowe oraz opis strony głównej sklepu, który następnie będzie umieszczany w kodzie źródłowym strony (meta tagi),
 7. g. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu otwarte24.pl,
 8. h. zamieszczać w zakładce „Promocja” (SEO) kod do statystyk Google Analytics. W tym celu konieczna jest rejestracja na stronie Google Analytics (link dostępny w zakładce „SEO”).

7. Warunkiem korzystania z serwisu otwarte24.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu otwarte24.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu otwarte24.pl polegające na zakładaniu sklepów, umieszczaniu w serwisie określonych towarów celem wystawienia ich na sprzedaż oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do założenia danego sklepu, przeniesienia tytułu własności do zamieszczonych w nim towarów, zamieszczenia określonych plików lub innych treści oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

8. Za skutki działań użytkownika polegających na: założeniu danego sklepu internetowego, umieszczaniu towarów, opisów towarów (w szczególności za wszelkie błędy lub nieścisłości dotyczące opisu towaru), plików lub innych treści w serwisie otwarte24.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu założenia danego sklepu, umieszczenia przez danego użytkownika określonych towarów, opisów towarów (w szczególności w przypadku ich błędów lub nieścisłości), plików lub innych treści w serwisie otwarte24.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Grupa Wirtualna Polska już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Grupa Wirtualna Polska wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Grupa Wirtualna Polska kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

9. Użytkownik korzystając w serwisu otwarte24.pl poprzez założenie określonego sklepu, umieszczanie konkretnych towarów, opisów towarów, plików lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności do przekazania towarów zamieszczonych w ramach danego sklepu internetowego oraz prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

10. Z tytułu korzystania z serwisu otwarte24.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu otwarte24.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

11. Z serwisu otwarte24.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu otwarte24.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu otwarte24.pl i nabywać towary oferowane w ramach sklepów internetowych przez innych użytkowników. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu otwarte24.pl i nabywać towary oferowane w ramach sklepów jak również zakładać sklepy i umieszczać w nich towary na sprzedaż - zgodnie z funkcjonalnością serwisu otwarte24.pl.

12. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu otwarte24.pl są dobrowolne.

13. Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie otwarte24.pl, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia jego konta droga mailową na adres pomoc@otwarte24.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego (http://otwarte24.pl/Kontakt). Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta (w szczególności założony przez użytkownika sklep, towary zawarte w tym sklepie, baza klientów), bez możliwości jej późniejszego odtworzenia. Użytkownik posiadający aktywne konto może: założyć sklep internetowy i administrować jego zasobami w szczególności dodawać oraz usuwać towary, zamieszczać ich opisy za pomocą panelu lub dokonywać zmian w profilu użytkownika - zakładka „Ustawienia” zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu otwarte24.pl.

14. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.

15. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupa Wirtualna Polska wyłącznie do:

 1. a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
 2. b. kontaktowania się Grupa Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem otwarte24.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach).

16. Wyrażona przez użytkownika podczas rejestracji konta w serwisie otwarte24.pl zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Grupa Wirtualna Polska oraz jej partnerów handlowych na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej może być w każdej chwili cofnięta. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, poprzez przesłanie dyspozycji cofnięcia zgody na adres pomoc@otwarte24.pl lub przez formularz na stronie http://otwarte24.pl/Kontakt, zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu otwarte24.pl..

17. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu otwarte24.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

18. Administratorem zbioru danych osobowych użytkowników posiadających konto w serwisie otwarte24.pl jest Grupa Wirtualna Polska. Dane profilowe użytkownika będą przetwarzane przez Grupa Wirtualna Polska w celu realizacji usług dostępnych w serwisie otwarte24.pl, w tym w szczególności w celu realizacji uprawnień i obowiązków Grupa Wirtualna Polska wynikających z Regulaminu.

19. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie otwarte24.pl ma prawo wglądu do własnych danych, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i korzystania z konta w serwisie otwarte24.pl.

20. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

21. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Serwisu z wykorzystaniem konta użytkownika.

22. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie otwarte24.pl na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik - założyciel konta).

23. Każdy użytkownik serwisu otwarte24.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

 1. a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie otwarte24.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
 2. b. umieszczanie w szczególności w polach: nazwa sklepu, opis sklepu, opis towaru treści sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem,
 3. c. podszywanie się pod inne osoby,
 4. d. naruszanie tajemnicy korespondencji,
 5. e. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności własności do towarów umieszczonych w danych sklepach internetowych, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (użytkownik może umieszczać pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie otwarte24.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
 6. f. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu otwarte24.pl na inną osobę bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska,
 7. g. używanie w kodzie strony danego sklepu internetowego słów kluczy (meta tagi) znaków towarowych wprowadzających użytkowników w błąd co do źródła pochodzenia towarów, słów mających na celu umyślne wprowadzenie w błąd użytkownika co do charakteru sklepu lub/i jego towarów np. słów o treści erotycznej,
 8. h. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

24. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta (co oznacza usunięcie całego jego zawartości: sklepu, towarów, plików itd.) lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 23 a-h Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego sklepu, umieszczonego w danym sklepie towaru, plików, opisu lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

25. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis otwarte24.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu otwarte24.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu otwarte24.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

26. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu otwarte24.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu otwarte24.pl (http://www.otwarte24.pl/) stosowną informację.

27. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu otwarte24.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl.

28. W ramach serwisu otwarte24.pl Grupa Wirtualna Polska użytkowników po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego może zgłosić takie naruszenie poprzez wysłanie e-maila na adres pomoc@otwarte24.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego (http://otwarte24.pl/Kontakt). Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firma.o2.pl).

29. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu otwarte24.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu otwarte24.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu otwarte24.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu otwarte24.pl.

30. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu otwarte24.pl dostępne są na stronie http://www.otwarte24.pl/ w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania funkcjonalności serwisu otwarte24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu otwarte24.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

31. W ramach przewidzianej dla serwisu otwarte24.pl funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje w ramach jednego sklepu internetowego grupowanie towarów przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach. Użytkownik tworząc sklep i zamieszczając towary w ramach sklepu internetowego w serwisie otwarte24.pl jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych towarów przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis otwarte24.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu otwarte24.pl.

32. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Grupa Wirtualna Polska w zakresie usuwania sklepów, towarów, plików, opisów i innych treści, Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż może usuwać konta użytkowników, na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 14 dni.

33. Serwis otwarte24.pl ma na celu umożliwienie użytkownikom nieodpłatnie zakładanie sklepów oraz umieszczanie w nich towarów, w sieci Internet, w ramach Serwisu, na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska nie jest stroną w transakcjach dokonywanych pomiędzy danym sklepem a określonym użytkownikiem. Transakcje przeprowadzane w ramach serwisu otwarte24.pl dokonywane są na warunkach określonych przez użytkownika, w którego sklepie dokonywane są zakupy.

34. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupa Wirtualna Polska w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu otwarte24.pl, w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania komentarzy, plików, opisów lub innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu otwarte24.pl. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie otwarte24.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

 1. a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu otware24.pl i szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności za oferowane przez użytkowników towary, w tym za ich jakość, bezpieczeństwo, legalność, za niedotrzymywanie warunków zakupu bądź gwarancji przez dany sklep internetowy,
 2. b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie otwarte24.pl, w tym za nazwy sklepów (nazwy rejestrowanych subdomen) opisy sklepów lub towarów (w tym za ich prawdziwość i rzetelność), za dobór meta tagów w kodzie danej strony sklepu i szkody wynikłe z tego tytułu,
 3. c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu otwarte24.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
 4. d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
 5. e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego sklepu, towaru, opisu sklepu lub towaru lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
 6. f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu otwarte24.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu otwarte24.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu otwarte24.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum,
 7. g. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie otwarte24.pl.

35. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu otwarte24.pl należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie (http://www.otwarte24.pl/Kontakt), lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

36. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie sklepy internetowe, towary, pliki, opisy oraz inne treści umieszczane w serwisie otwarte24.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu otwarte24.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu otwarte24.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

37. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis otwarte24.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. Grupa Wirtualna Polska korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu otwarte24.pl przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu otwarte24.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w serwisie otwarte24.pl.

38. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zakładając sklep, zamieszczając towary, opisy towarów, pliki) w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

39. Użytkownik zakładając konto zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu otwarte24.pl upublicznia swoje dane (w szczególności dane kontaktowe) w Serwisie, w zakresie samodzielnie przez siebie określonym. Użytkownik zakładając określony profil każdorazowo może decydować o zakresie udostępnionych w Serwisie danych w ramach bieżącej funkcjonalności Serwisu.

40. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu otwarte24.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl.

41. W ramach serwisu otwarte24.pl Grupa Wirtualna Polska zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Grupa Wirtualna Polska informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firma.o2.pl).

42. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20-go grudnia 2013 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.otwarte24.pl/regulamin/.

43. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie http://www.otwarte24.pl/regulamin/ obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Dlaczego warto?

Każdy użytkownik serwisu otrzymuje:

Załóż sklep